خدمات ما،افتخار ماست

مشاوره کودکان تلفنی در شیراز

مشاوره کودک تلفنی در شیراز

مشاوره کودکان تلفنی در شیراز مواد و روش ها

مطالعه حاضر مقطعی حاضر شامل 138 کودک پدر و مادر و کودک بود که شامل دو مؤلفه جمع آوری داده ها شامل کودک و پرسشنامه وال