خدمات ما،افتخار ماست

مشاوره وسواس فکری تلفنی

مشاوره وسواس فکری تلفنی

مشاوره وسواس فکری تلفنی اختلال وسواس فکری عملی

اختلال وسواس فکری  نوعی اختلال شایع ، مزمن و طولانی مدت است که در آن فرد دارای افکار غیرقابل کنترل ، تکرار شونده  وسواس ) و / یا رفتاره